歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨 
免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享

歷史上的今天:

論壇通知
返回列表 發帖
回復 45# 小蜻蜓
答得咁簡單
睇來都係妳個寶貝女答
呢題其實我有諗過點答
我只係諗到5個11
收唔埋多出來啲數字

 {(4x6x8)÷2}—{(9—7)÷(3—1)}x5x10
=192÷2—{2÷2x50}
=96—1x50
=96—50
46
[隨機語錄]:

TOP

 10x6—(1+2+3+4+7)+(5+8—9)
=60—17+4
=43+4
47
[隨機語錄]:

TOP

回復 46# 若隱若現
其實我哋初初都唔係好明白
點用數字作出四則簡易運算
經過研究才有些少眉目
好似我呢一條數咁
係用相抵法
方法係先用數字組出想要ge答案
然後將其他數字相抵移除
 5x7+(3+10)+(1+2+4+8)—(6+9)
=35+13+15—15
48
呢條係最明顯睇到運算模式
希望幫到大家la
[隨機語錄]:

TOP

回復 48# 卜卜趣
有頭緒了
 (1+2)x(6—3)x(7—4)+5+8+9+10
=27+32
49
[隨機語錄]:

TOP

 5x(6+7+8+9)—10x(1+2+3+4)
=150—100
50
[隨機語錄]:

TOP

 1+3+4+5+6+7+8+9+10—2
=53—2
51
[隨機語錄]:

TOP

 10x(9+1)—(7—5)x6x4x(3—2)
=100—2x24x1
=100—48
52
[隨機語錄]:

TOP

(1+2+3+4+5)x6+(7x8—9)+10
=90—47+10
53
[隨機語錄]:

TOP

{(10x6+5)—(1x2+3)}—{(9—7)+(8—4)}
={65—5}—{2+4}
=60—6
54
[隨機語錄]:

TOP

 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
55
[隨機語錄]:

TOP

 1+2x3+4+5+6+7+8+9+10
56
[隨機語錄]:

TOP

7x8+{(5+6+10)—(1+2x3+4+9)}
=56+{21—20}
=56+1
57
[隨機語錄]:

TOP

原數+抵銷數
 (5x10+8)+(3+6+7—1+2+4+9)
=58+16—16
58
[隨機語錄]:

TOP

4x6x8—3x5x7—(1x2x9+10)
=192—105—28
=87—28
59
[隨機語錄]:

TOP

 1x10+2x9+3x7+4x6—(5+8)
=10+18+21+24—13
=73—13
60
[隨機語錄]:

TOP

返回列表